ميلاد مسعود مولی الموحدين امير مومنين حيدر کرار حضرت علی (ع) بر

همه شيعيان وپيروان  راستينش مبارکباد.

وهمچنين روز پدر را به پدر عزيزم وهمه پدرهای مهربان ودلسوز تبريک عرض

ميکنم.

شش جهت در کل عالم مخفی وپيدا علی است

مخفی از فرط ظهور ومظهر اشياء علی است

ما سوا او را محاط واو محيط ما سوی

وان يد مبسوط حق ،در ظاهر واخفا علی است

اوست مصنوع خدا وماسوی ،مصنوع او

صادر اول ولی ووالی والا ،علی است

در معارک شهسوار وبختيار وکامکار

پرده دار راز دار قرب او ،ادنا علی است

عرش وکرسی پست، پيش رفعتش بی شائبه

چون بعرش وفرش وکرسی ،آمر ومولا علی است

حضرت روح الامين  را مرشد و آموزگار

راز گو با مصطفی در ليله الاسری، علی است

از ثريا تا ثری برجن وانس ومار ومور

قاسم الرزاق وهستی بخش وشاهنشاه، علی است

معنی قران بود مضمر به نقطه تحت باء

نقطه فی تحت باء را بيگمان ،معنی علی است

بعد احمد ازتمام انبياء واولياء

اشجع واعلی وارفع اعلم واتقی،  علی است

مظهر ذات خدا وجانشين مصطفی

حکم فرما در زمين وعالم بالا علی است

اوست وجه الله اعظم اوست ،دست کردگار

درحقيقت چشمه ايجاد را مینا علی است

نيست حرفی خارج از ترکيب وتقريب حروف

درجمل کن سير وبنگر ازالف تا يا ،علی است

/ 0 نظر / 5 بازدید