يا علی جان مقتدای من تويی

 

علی ای همای رحمت تو چه آیتی خدا را<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

که به ما سوا فکندی همه سایه هما را

دل اگر خداشناسی همه در رخ علی  بین

به علی  شناختم  من بخدا  قسم خدا را

به خدا که در دو عالم اثر از فنا نماند

چو علی  گرقته  باشد سر چشمه بقا را

برو ای گدای مسکین در خانه علی زن

که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا را

مگر ای سحاب رحمت تو بباری ارنه دوزخ

بشر از قمر بسوزد همه جان ما سوا را

بجز از علی که گوید به پسر که قاتل من

چو اسیر توست اکنون به اسیر کن مدارا

بجز از علی که دارد پسری ابوالعجایب

که به پا کندبعالم شهدای کربلا را

چو به دوست عهد ببندد زمیان پاکبازان

چون علی که میتواند که بسر برد وفا را

نه خدا توانمش خواند نه بشر توانمش گفت

متحیرم چه نامم شه ملک لا فتی را

بدو چشم خونفشانم هله ای نسیم رحمت

که ز کوی او غباری زمن آر توتیا را

به امید آنکه شاید برسد بخاک پایت

چه پیام ها  که دارم همه سوز دل صبا را

چه تویی قضا بگردان به دعای مستمندان

که زجان ها بگردان ره آفت و بلا را

چه زغم چون نای هردم ز نوای شوق  او دم

که لسان غیب خوشتر بنوازد آن نوا را

همه شب در این امیدم که نسیم صبحگاهی

به پیام آشنایی بنوازد آشنا را

ز نوای مرغ یا حق بشنو در دل شب

غم  دل بدوست گفتی  چه خوش است شهریارا

 

/ 0 نظر / 6 بازدید