///////عشق یعنی //////<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

عشق یعنی دل سپردن بر الست .....

عشق یعنی ذکر ناموس خدا......

یا علی گفتن به زیر دست و پا.....

فاطمه یا فاطمه یا فاطمه ......

عشق یعنی جلوه صبر خدا.....

شرم ایوب حلیم از مرتضی.......

عشق بر دلها شهامت میدهد.......

عاشق جان داده را جان میدهد.......

عشق باعث شد که دل  سامان گرفت.......

پشت در زهرا جان گرفت ......

عشق یعنی عشق ناب فاطمه.......

 عشق یعنی صحبت بی واهمه ........

حیدری در بند پیش فاطمه .......

عشق یعنی غسل زیر پیرهن.......

 عشق یعنی رفتن به میدان جنگ ......

عشق یعنی قلب چون آینه ایی......

جای میخ در بروی سینه ایی.......

عشق یعنی انتظار منتظر.......

سینه ایی مجروح از مسمار در.........

عشق یعنی گریه های حیدری........

دختری دنبال نعش مادری.......

 

/ 0 نظر / 6 بازدید